Årsmelding for Nord-Gudbrandsdal Gjetarhundlag 2020.

 


Vår Hovudsponsor Sponsor er Ottadalen Mølle AS

 

Førre årsmøte vart halde på Skjåk Turistheim den 23.01.2020, med totalt 13 frammøtte.

 

Styret:
Styret gjennom året:
Endre Amundgård leiar (på val), Kari Hånsnar sekretær, Inger Marie Nyløkken kasserar (på val), Anders Svare styremedlem, Torkjel Solbakken styremedlem (på val)

 

Vara:
Aleksander Selsjord har møtt på styremøta. (på val)

 

Valgkomite:
Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Mali Tungen (på val)

 

Møter:
Styremøta gjennom året.
23 – januar – Skjåk – 6 sakar til drøfting/behandling
4 – juni – YX Dovre – 6 sakar til drøfting/behandling
7 – okt – Vågå – 9 sakar til drøfting/behandling
1 – des – Vågå – 6 sakar til drøfting/behandling

 

Utanom styremøta har det også vore utveksling av epost, SMS, og kommunikasjon over telefon.

 

OGL
Den 20. februar var det årsmøte i Oppland Gjeterhundlag (OGL) der Nord-Gudbrandsdal Gjetarhundlag (NGG) møtte med fyljande representantar:
Bjørn Ola Vaagaasarøygard Inger Nyløkken
Torkjel Solbakken Anders Svare
Aleksander Selsjord Endre Amundgård

 

Råd og Utval
Torkjel har gjennom året vore representant i prøvenemnda. Torkjel har også sitje som fast medlem av gjetarhundrådet i NSG.

 

Medlemmar:
Pr 31.12.2020 er det 56 betalande medlemmar.

 

Aktivitetar:
Styret la ein plan for aktivitetar for året som vart sendt ut til medlemmane i slutten av januar. På grunn av Covid-19 måtte laget dessverre avlyse ein del av aktivitetane som var planlagde på vårparten. Laget fekk likevel noko av aktivitetane på sommaren og hausten etter at det vart opna for å kunne drive med slike aktivitetar.
 Det vart heldt Gjetarhundkurs den 11. og 12. juli på Lesja og Dovreskogen på 3 forskjellige areal og med ulike nivå. Totalt 23 deltakarar. Instruktørar var Torkjel, Ronny og Halvor Tenden.
 Laget arrangerte offisiell opning av Goffalykkja om kvelden den 7. juli. Ei sosial samling for lagets medlemmar. Laget grilla og spanderte pølser og hamburgar. Totalt 12medlemmar møtte.
 Fellestreningar:
Goffalykja:
Laget har leigd sau og areal på Goffalykja på Dovre for å ha eit fast og sikkert tilbod til medlemmane gjennom sesongen. Anders Svare har hatt det overordna ansvaret for tilbodet. Det var etter styrets syn laber interesse for treningstilbodet i starten på sesongen, men tok seg opp mot slutten. Areal og sau som laget disponerer er etter avtale med Eivind Haugom.

 

Utover lagets tilrettelagde tilbod har fleire supplert med sau og areal til treningssamlingar som eit tillegg til det faste tilbodet frå laget:

 

Aleksander Selsjord
Elin Lerhaugen
Inger Nyløkken.

 

Respons på tilboda har vore så som så.

 

Hovudsponsor:
Laget fekk i 2018 ei treårig sponsoravtale med Ottadalen Mølle. Avtala er av stor verdi for laget. Tusen takk til Ottadalen Mølle for støtte og samarbeid.

 


Andre sponsorar:
I år har laget også fått støtte frå Sparebank ! Lom og Skjåk og gjennom kulturmidlar.
Laget rettar stor takk for støtta.

 

Instruktørar:
Laget er godt dekt med instruktørar. I all hovudsak på lik linje som tidlegare år.

 

Dommare:
Laget har som før 3 godkjende dommarar.

 

Torkjel og Bjørn Ola har dømt prøver gjennom sesongen.
Laget har dyktige dommarar med stor kompetanse og lang erfaring på gjetarhund.

 

Prøver:
Distriktsprøver:

 

 Den 7. juni stilte Mali Tungen på DP prøve i Eiker. Her fikk Mali og hunden Zeiss bruksprov og godkjent klasse 3.
 Den 15. juli blei det arrangert ei distriktsprøve i klasse 1 og 3 på Lesja hos Amundgård. Under arrangementet vart det to nye bruksprov til laget og ei godkjent klasse 3 prøve. Torkjel fekk godkjent klasse 3 og bruksprov på hunden Elan Valley Jack. Kari Hånsnar fekk godkjent bruksprov i klasse 1 på hunden Jim.
 Den 22 aug. stilte Kari Hånsnar og Torstein Ytre på ei DP prøve på Gjerøya. Der fikk Kari og hunden Niko godkjent klasse 3 prøve, og Torstein og hunden Sjakk fekk og godkjent klasse 3 prøve.
 Den 26 aug. stilte Frank Sletten på klasse 1 prøve i Midt-Gudbrandsdal. Her fikk Frank og hunden PI godkjent bruksprov.
 Den 30. august fekk Merete Berg og hunden Piko godkjent klasse 3 på ei Norgesserieprøve i Follestaddalen.
 Den 10 oktober stilte Elin Lerhaugen på ei distriktsprøve i Midt-Gudbrandsdal. Her fikk Elin og hunden Fant godkjent bruksprov. Ronny Smedsmo stilte i klasse 3, og fekk godkjent bruksprov og klasse 3 med hunden Arja.

 

Pr. 31.12.2020 har laget totalt 6 nye bruksprov.

 

Fylkesmeisterskap:
Årets FM vart i år arrangert på Fron med totalt 52 hundar til start. Laget hadde 9 medlemmar med totalt 21 hundar til start. FM besto som før av ei innleiande runde med ein finaleomgang til slutt. Finala besto i år av dei tre beste frå innleiande runde. Ronny og Milla kom til finala og ende til slutt på ein flott andreplass.

 

Torkjel ble den nest beste av våre på en 4 plass med Ziva.
Torkjel hadde også beste unghunden på FM. Det var hunden Elan Valley Jack.

 

Norgesserie:
 Laget arrangerte Norgesserieprøve hjå Amundgård på Lesja den 24.-25. oktober. Totalt 40 startande både laurdag og sundag. Laget hadde 8 deltakarar, med totalt 21 hundar. Best av våre laurdag vart Ronny med hunden Milla på 1. plass, mens Torkjel og Ziva kom på 3. plass. Sundag vart Torkjel best av våre, med 1, og 2. plass med hundane Slip og Ziva. Ronny kapra 3. og 4. plassene med hundane Milla og Pepsi.
 Fleire av medlemmane har også delteke på Norgesserieprøver på andre plassar/Fylker. Også her har lokallagets medlemmar hausta flotte plasseringar.
 Årets NS finale vart arrangert i Klæbu. Finala i Norgesserien består av dei 35 beste NS hundane gjennom sesongen av ca. 250 hundar som startar på NS gjennom året. Laget hadde i år 5 hundar i finala. Torkjel med Ziva og Slip, Mali med Noah, Ronny med Milla, Torstein med Kira.

NM
6 av lagets medlemmar deltok under årets NM med totalt 9 hundar av ei kvote på 12 i Oppland Fylke.
Ngg sine deltakarar var: Torkjel med Slip og Ziva, Torstein med Titti og Kira, Ronny med Ivo og Milla, Mali med Noah, Irene med Tico og Merete med Piko.

 

Laget hadde dessverre ingen i finala under NM 2020.

 

Andre konkurransar:
På grunn av Covid-19 vart ein del av dei større prøvene både internasjonalt og nasjonalt avlyst. Blant anna gjaldt dette Norsk Nursery og Nordisk Nursery. Dette er svært leit for dei som hadde dette som mål med sine lovande unghundar.

 

Klubbkamp:
Den planlagde klubbkampen vart avlyst på grunn av manglande interesse. Klubbkampen mellom lokallaga er derfor lagt på is på ubestemt tid.

 

Økonomi:
Økonomien i laget er god. Laget har gjennom året kjøpt noko nytt utstyr retta mot gjetarhundarbeid og gjetarhundaktivitetar. Rekneskap og informasjon om innkjøp blir lagt fram på årsmøtet og gjennomgått av kasserar.

 

Oppsummering:
Trass i Covid-19 klarte vi å halde aktiviteten oppe på eit nivå som eit normalår. Ngg har også i år mange nye bruksprov, men mindre enn det som har vore normalt dei seinare åra. I tillegg til nye bruksprov er det også mange ekvipasjar som har fått godkjent klasse 2 og 3 på hundane sine. Det blir stadig fleire av lagets medlemmar som kommer opp og fram med hundane sine. Eit resultat av dette er at det også blir fleire frå laget som ynskjer å prøva seg på ulike konkurransar. Ngg forsyner seg stort av NM-kvota. Ngg er sterkt representert i Norgesserien. Ngg har ei aukande mengde påmeldingar til Fylkesmeisterskapet.

 

Når ein ser på framgangen med hundar for enkelte medlemmar, bruksprov, godkjende hundar i ulike klassar, påmeldingar til konkurransar og resultat frå konkurransar, er det liten tvil om aktivitetar over tid, med den kompetansen som Ngg har i lage, gjev resultat. Ein annan faktor som også må nemnast som ein mogleg årsak til positiv framgang med hund i laget, er at i tillegg til å ta del i lagets kompetanse og aktivitetar, så blir det stadig fleire som legg til rette for å kunne drive sjølvstendig trening.

 

Ngg er som tidlegare eit lag med stor kompetanse på gjetarhund. Utfordringa vil alltid vera å halde aktiviteter, miljø, motivasjon og prestasjonar oppe. For å klare det er vi avhengige av medlemmar, dugnadsånd, miljø og ressursar. Til tross for mange medlemmar, har laget utfordringar når det gjeld ressursar og dugnadsånd.

 

Avslutningsvis ynskjer laget å gratulere alle som har tatt bruksprov gjennom sesongen, alle som har fått godkjende klasse to og tre prøver, og vinnarar av prøver. Laget gratulerer også alle deltakarar med flott innsats og plasseringar på større prøver gjennom sesongen. Laget vil også takke alle som på sin måte har bidrege til at aktivitetar og arrangement har vore mogleg og gjennomføre. Lykke til vidare med hundane alle saman, og hiv dykk med på neste gjetarhundsesong.

 

 

 

Styret

 

 

 

Årsmelding for Nord-Gudbrandsdal Gjetarhundlag 2019.

 


Vår Hovedsponsor.

 

Forrige årsmøte vart gjennomført på YX på Dovre den 17.01.2019, med totalt 15 frammøtte.

 

Styret:
Styret gjennom året:
Endre Amundgård leder, Kari Hånsnar sekretær (på valg), Inger Marie Nyløkken kasserer, Anders Svare styremedlem (på valg), Torkjel Solbakken styremedlem

 

Vara:
Aleksander Selsjord har møtt på styremøtene. (på valg)

 

Valgkomite:
Bjørn Ola Vaagaasarøygard (på valg) og Mali Tungen

 

Møter:
Styremøter gjennom året.
23 – januar – Vågå. – 5 saker til drøfting/behandling
11 – juni – Vågå – 8 saker til drøfting/behandling
19 – nov – Vågå – 6 saker til drøfting/behandling

 

Utenom styremøta har det vært aktiv utveksling av epost, SMS, samt telefon. Det har også vært møter i regi av Oppland Gjeterhundlag.

 

OGL
Den 20. februar var det årsmøte i Oppland Gjeterhundlag (OGL) der Nord-Gudbrandsdal Gjetetarhundlag (NGG) stilte med følgande representantar:
Bjørn Ola Vaagaasarøygard Inger Nyløkken
Torkjel Solbakken Anders Svare
Aleksander Selsjord Endre Amundgård

 

Årsmøtet i OGL klarte ikkje å få på plass eit nytt komplett styre. Etter forslag frå NGG ble det vedtatt av årsmøte å setja ned eit arbeidsutval i OGL med mandat å vurdere organisering av OGL vidare framover. Når arbeidsutvalet hadde eit opplegg klart skulle det kallast inn til ekstraordinært årsmøte og veljast eit nytt styre.

 

Den 12 mars var det arbeidsutvalsmøte for OGL. Her deltok Endre og Torkjel.

 

Den 4. april var det ekstraordinært årsmøte for Oppland Gjeterhundlag. Her deltok Endre, Torkjel, Anders og Inger Nyløkken. Her ble det bla. valt nytt styre i OGL.
Endre ble valt til leder av OGL fram til og med 2020. Anders vart valt som personlig vara for Endre.

 

Råd og Utval
Torkjel har også i år vore representant i prøvenemnda.
I desember vart Torkjel valt som fast medlem av gjetarhundrådet i NSG, og startar i vervet frå 01.01.2020.

 

Medlemmar:
Pr 31.12.2019 er det 66 betalande medlemmer. En nedgang på 5 medlemmar frå året før.

 

Ngg har mange medlemmar som i ulik grad driv aktivt med hund. Utanom prøver og konkurransar blir det fleir og fleir som benyttar hundane i aktivt arbeid på sau.

 

Aktivitetar:
Aktiviteter gjennom året har vært:
 Gjetarhundkurs i Skjåk den 16. februar. 7 deltakarar. Torstein Ytre var instruktør. Godt tilrettelagt kurs. Rundkve og areal for alle nivå. Det vart nesten bar mark til kursdagen skulle gjennomførast og kursdagen vart svært vellykka.
 Gjetarhundkurs i Bøverdalen den 2. mars. 6 deltakarar. Bjørn Ola Vaagaasarøygard var instruktør. Her vart kurset konsentrert i rundkve.
 Teorikveld for kursdeltakere i Vågå den 20. mars. Torkjel Solbakken var foredragshaldar om kvelden. Her fikk deltakarane en flott innføring om viktige moment og tips til trening av gjetarhund. Det blei vist filmklipp der deltakarane fikk sjå ternings metodikk i praksis. En fyldig og flott teorikveld.
 Gjetarhundkurs på Lesja den 2. juli. 8. deltakarar. Torkjel Solbakken var instruktør. Her var det rundkve og areal tilpassa forskjellige nivå. Kurset vart lagt til efta/kveldstid. Mange var positive til eit slikt tidspunkt i forhold til ein helgedag.
 Offisiell opning av Goffalykkja. Om kvelden den 10. juli arrangerte laget ei sosial samling for medlemmane på Goffalykkja. Her vart det servert pølser og hamburgar. Det vart eigentleg minimalt med trening men mykje mat og prat. Totalt 17 stk. tok seg stunde til å gjera kvelden trivelig. Miljøskapande og positivt arrangement.
 Gjetarhundkurs på Dovreskogen den 16. juli. 7. deltakarr. Ronny Smedsmo var instruktør. Her var det rundkve og areal tilpassa ulike nivå. Også dette kurset var lagt til efta/kveldstid.
 Styret kartla interesse for eit kurs for vidarekomne. Info vart sendt ut åt alle lokallag innafor Oppland Fylke. Dårlig respons innanfor eige lokallag og fylke, men stor interesse frå andre hold.

 

 Fellestreningar:
• Goffalykja: Laget har legd sau og areal på Goffalykja på Dovre for å ha eit fast og sikkert tilbod til medlemmane gjennom sesongen. Oppmøtet har vore varierande. Anders har på vegne av laget vore med å reparert gjerde rundt treningsarealet. Areal og sau som laget disponerer er etter avtale med Eivind Haugom.

 

Utover lagets tilrettelagte tilbod er det fleire som har stilt sau og areal til disposisjon til treningssamlingar som eit supplerande alternativ til Goffalykkja gjennom sesongen. Geir Marstein, Torstein Ytre, Elin Lerhaugen, Irene og Endre, Inger Nyløkken, Aleksander Selsjord. Jonny Kveen.

 

Respons på tilboda kunne vært betre.

 

Sponsor:
Laget fikk i 2018 ei treårig sponsoravtale med Ottadalen Mølle. Avtalen er av stor verdi for laget. Tusen takk til Ottadalen Mølle for støtte og samarbeid.

 

Klubbjakkar:
Lagets medlemmer fikk tilbod om å kjøpe klubbjakker med logo. 15 stk. bestilte jakker.

 

Instruktørar:
Laget er godt dekt med instruktørar. I all hovudsak på lik linje som tidlegare år.

 

Dommare:
Laget har som før 3 godkjente dommare.

 

Alle dommarane har dømt prøver gjennom sesongen.
Distriktsprøver, landsprøver og Svensk meisterskap. Laget har dyktige dommare med stor kompetanse, og brei og lang erfaring på gjetarhund.

 

Lagets dommare har deltatt på samling i 2019.

 

Prøver:
Distriktsprøvar:

 

 I år har laget arrangert berre ei distrikts prøve. Den andre planlagde prøva vart avlyst. Gjennomført prøve vart arrangert i Skjåk den 31. mars sjå Torstein Ytre. Prøva omfamna alle klassar. Det stilte 11 hundar i klasse 1, 5 hundar i klasse 2 og 10 hundar i klasse 3. Gjennom prøvedagen vart det 5 nye nye bruksprov, og fleire godkjente hundar i både klasse 2 og 3.

 

 Merete og Piko stilte på klasse 1 prøve i Gaupne den 7 april og fekk godkjent bruksprov.
 Den 30 juni stilte Mali og Frøya på prøve i Alvdal, der dei fekk godkjent klasse 3 prøve.
 Den 4 august stilte Torkjel på prøve i Alvdal, der Torkjel og Ty fekk godkjent klasse 3, samt godkjent bruksprov.
 Den 02. november stilte Torstein og Kari på prøve i Mgg, Her fekk Kari og Niko godkjent bruksprov.
 Torstein og Kari stilte på prøve i Gaupne den 10 november. Her fekk Torstein bruksprov på Sjakk og Mini, samt at Sjakk fekk godkjent klasse 2 prøve. Kari fekk godkjent klasse 2 på hunden Grey.

 

Pr. 31.12.2019 har laget totalt 11 nye bruksprov..

 

Lokallagsmedlemmer som har vunne DP-prøver gjennom året:
Klasse 1:
Ronny og Kira 31.03.2019 Skjåk
Kari og Niko 10.11.209 Gaupne

 

Klasse 2:
Torkjel og Ziva 31.03.2019 Skjåk
Mali og Frøya 25.05.2019 Sykkylven

 

Klasse 3:
Torkjel og Ziva 31.03.2019 Skjåk
Torstein og Titti 02.06.2019 Møre og Romsdal

 

Fylkesme1sterskap:
 I år vart Fylkesmeisterskapet arrangert på Toten med totalt 41 hundar til start.
Laget hadde 9 medlemmar på FM. Totalt 18 hundar. FM besto av en innleiande runde med finaleomgang til slutt. Finala besto av dei fem beste frå innleiande runde. Dei som kvalifiserte til finale frå laget var Mali og Noah, Torkjel og Slip, og Torstein og Titti.

 

Mali og Noah vart best i innleiande runde, og fylgde opp i finaleomgangen og sikre seg med det tittelen Årets Fylkesmester.

 

Torkjel og Slip endte på en flott 3. plass, mens Torstein og Titti endte på en flott 4. plass.

 

Norgesserie:
 Laget arrangerte Norgesserieprøve på Lesja den 19-20 oktober. Her var det totalt 40 startende både laurdag og sundag. Laget stilte med 7 deltakarar, med totalt 12 hundar. Best av våre om laurdagen blei Torkjel med Ziva på en 2. plass og Slip på en 4.plass. Om Sundagen vart Aleksander og Trek best av våre på ein flott 7. plass.
 Fleire av medlemmane har også deltatt på Norgesserieprøver på andre plasser/Fylker. Også her har lokallagets medlemmar hausta flotte plasseringar.
 Torkjel og Ziva vart dei einaste av våre medlemmar som kvalifiserte seg til finale i Norgesserien. Dei ende til slutt på en 30 plass samanlagt av alle som har deltatt i NS, ca.250 hundar.

 

NM
Under årets NM var det sju hundar frå NGG som kvalifiserte seg og deltok på årets NM. Ngg hadde dermed 7 av totalt 12 plassar i Oppland.
Ngg`s deltakarar var: Torkjel med Slip og Ziva -Torstein med Titti - Ronny med Ivo og Kira - Mali med Noah, og Aleksander med Trek

 

Aleksander og Trek er årets nykommarar. Til å væra fyrste prøvesesong for har dei oppnådd flotte resultat. Dei gjort det bra på fleire Norgesserieprøver og ikkje minst under årets FM. Dette gjorde at dei sikra seg NM plass og fekk debutere på årets NM.

 

Mali og Noah vart best av våre og dei einaste som kom til finala. Dei ende til slutt på ein 8.plass av totalt 16 finalistar.

 

Landslaget:
Torkjel og Slip har hatt plass på Landslaget der dei bla. har deltatt på Nordisk meisterskap som gjekk av stabelen i Rogaland i starten av august.

 

Norsk Nursery: (unghundkonkurranse i klasse 3, for hundar under tre år)
I haust var det fleire lokallagsmedlemmane som deltok under Norsk Nursery. Torkjel og Ty, Irene og Tico, Aleksander og Trek, og Ronny med Pepsi og Kira. Ronny og Pepsi vart best av våre. De ende samanlagd på en 8 plass og kvalifiserte seg dermed til Nordisk Nursery.

 

Nordisk Nursery:
Ronny kvalifiserte seg til Nordisk med hundane Pepsi. På grunn av fråfall for anledninga fikk Ronny også med seg Kira til arrangementet. Ronny og Pepsi ende til slutt på en 10 plass.

 

Klubbkamp:
Også i år vart det arrangert klubbkamp mellom lokallaga i Oppland. I år var det Sør-Gudbrandsdal som arrangerte. Dette er ei lag konkurranse med vekt på det sosiale og miljø. Klubbkampen er også ein arena til å prøve å rekruttere folk til å stille på prøve med hunden sin. Arrangementet gjennomførast på klasse 2 nivå.
Ngg stilte ikke med lag til klubbkampen i år pga. manglende interesse.

 

Økonomi:
Økonomien i laget er god. Regnskap blir lagt fram på årsmøtet og gjennomgått av kasserar. Laget har anskaffa noko nytt utstyr for gjennomføring av gjetarhund aktivitetar.Liste over eiendeler i laget blir lagt fram på årsmøtet for godkjenning.

 

Oppsummering:
Aktivitetsnivået i år var lågare enn forrige år, men samtidig innafor eit nivå i tråd med eit normalår. Ngg. er det største laget i Oppland. Ngg. har oppnådd mange nye bruksprov. Mange har fått godkjente hundar på ulike nivå. Fleire av medlemmene har vunne distriktsprøvar, og mange har flotte plasseringar og prestasjonar på større nasjonale prøver. Laget kapra også i år Fylkesmeisteren. (Mali og Noah). Laget hadde sju kvalifiserte hundar på NM av en totalkvote på 12 i hele Oppland. Det bør laget væra stolte av. Fylkeskvota til neste års NM er fortsatt på 12 plassar. Blant anna som fylje av medlemmane sin innsats under årets NM.
Ngg er eit lag med stor kompetanse på gjetarhund. Utfordringa vil væra å holde aktiviteter, miljø, motivasjon og prestasjonar på eit slikt nivå. For å klare det er vi avhengige av medlemmer, dugnadsånd, miljø og ressursar. Til tross for mange medlemmar har laget utfordringar når det gjeld ressursar og dugnadsånd.

 

Avslutningsvis ynskjer laget å gratulere alle som har tatt bruksprov gjennom sesongen, alle som har fått godkjente klasse to og tre prøver, og vinnarar av DP prøver. Laget gratulerer også alle deltakarar med flott innsats og plasseringar på større prøver gjennom sesongen, og ikkje minst vil laget gratulere årets Fylkesmeiste, Mali og Noah. Laget vil også takke alle som på sin måte har bidrege til at aktivitetar og arrangement har vore mogleg og gjennomføra. Lykke til vidare med hundane alle saman, og hiv dykk med på neste gjetarhund-sesong.

 

 

 

Styret

 

 

Årsmelding for Nord-Gudbrandsdal Gjetarhundlag 2018.

 

Forrige årsmøte ble gjennomført på klubben i Vågå den 25.01.2018, med totalt 10 frammøtte.

 

Styret:

Styret gjennom året:

Endre Amundgård leder, Kari Hånsnar sekretær, Mali Tungen kasserer (På valg), Anders Svare styremedlem, Torkjel Solbakken styremedlem (På valg)

 

Vara:

Aleksander Selsjord – kom inn som vara i forbindelse med stiftelsesmøtet og nye vedtekter.

Valgkomite:

Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Ragnhild Jacobsen

 

Møter:

Styret har hatt 5. styremøter.

29.01 – 21.03 – 11.04 – 07.06 og 06.12 med totalt 33 saker til drøfting/behandling.

Utenom møtene har det vært en del korrespondanse via mail og SMS.

Styret arrangerte et stiftelsesmøte på Vågå hotell den 11. 04. Dette for at laget skulle bli formelt registrert i Brønnøysundregistrene etter krav fra offentlig hold. Her var det totalt 11 fremmøtte. Laget er nå registret i enhetsregisteret som en forening. Godkjenningen kom 18.04.2018. I den forbindelse er det utarbeidet nye vedtekter for laget. Vedtektene har vært oversendt Oppland sau og Geit (OSG) til godkjenning. OSG har godkjent vedtektene.

Den 3. februar var det årsmøte i Oppland Gjeterhundlag (OGL) der Nord-Gudbrandsdal Gjetetarhundlag (NGG) stilte med følgende representanter:

Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Torkjel Solbakken

Aleksander Selsjord

Endre Amundgård

 

Den 14. 06 2018 kalte OGL inn til ledermøte på Lillehammer. Torkjel møtte på vegne av leder for laget. OGL hadde følgende sakliste.
Sak 1- Godkjenning av innkalling og sakliste, Sak 2- Faktureringsprogram og økonomi

Sak 3 – Gjeterhundprøver, Sak 4 – Klubbkamp, Sak 5 - Dommere og rekruttering, Sak 6 - Oppfølging av instruktører, Sak 7 - Eventuelt

Det foreligger ikke referat fra møtet.


Medlemmer:

Pr 30.11.2018 er det 71 betalende medlemmer. En økning på 17 medlemmer fra året før.

 

Aktiviteter:

Aktiviteter gjennom året har vært:

 • Temakveld for Gjetarhund på Joratunet og Fossberg i Lom.  Totalt 43 deltagere. Kveldene hadde fokus på anskaffelse, oppstalling og trening av Gjetarhund. Torstein Ytre og Torkjel Solbakken var forelesere. Deltakerne satte pris på kveldene og hadde ønske om et lignende initiativ ved en senere anledning.

 • Nybegynnerkurs i bruk av Gjetarhund – 10. mars. og 7. april. Første kursdag var på Chamoristallen, Løvseth Ranch Lora. Andre kursdag var hos Amundgård. Det var totalt 9 deltagere på kurset, Torkjel Solbakken var instruktør.

 • Kurs for nybegynnere/unghund hos Torstein Ytre den 16 og 17. juni. Her var det 7 deltakere,Torstein var instruktør.

 • Kurs klasse 1 Nivå. Instruktør Torkjel Solbakken. Kurset var på Lesja hos Amundgård den 7 og 8. Juli. Her var det 8 deltakere.

 • Det var meningen å ha et kurs i Vågå området på høstparten, men pga. liten respons på utsendte invitasjon ble kurset lagt på is.

 • Fellestreninger:

  • Goffalykja: Laget leide sau og areal på Goffalykja på Dovre for at laget skulle ha et fast og sikkert tilbud til medlemmene gjennom sesongen. Oppmøtet har vært varierende. Laget har også vært med og reparert gjerde rundt treningsarealet. Areal og sau som laget disponerer er etter avtale med Eivind Haugom.

   Utover lagets tilrettelagte tilbud er det flere som har stilt sau og areal til disposisjon som et supplerende alternativ til Goffalykkja. Dette har vært hos:

  • Elin Lerhaugen

  • Torstein Ytre

  • Ragnhild Jacobsen

  • Irene og Endre

  • Anne og Tor Egil Selsjord

    

   Det har vært liten pågang på annonserte fellestreninger.

   Sponsor:

   Styret har jobba med å få på plass en sponsor til laget. Anders Svare har hatt ansvaret for dette. Anders klarte å få til en treårig sponsoravtale med Ottadalen Mølle. Avtalen er av stor verdi for laget. Stor takk til Ottadalen Mølle og takk til Anders for innsatsen. På slutten av sesongen har laget oversendt informasjon til Ottadalen Mølle med en oversikt over måten laget har reklamert på vegne av sponsor.

   Laget sendte også en henvendelse til alle lokallag i sau og geit for å høre om det kunne være av interesse å støtte gjetarhundlaget for arbeidet som blir lagt ned på gjetarhundfronten i lokallagsområdet. Dette fordi at medlemmene i sau- og geit har fordeler av å ha et oppegående gjetarhundlag. Lesja Sau- og Geitavlslag, og Dovre Sau og Geitavlslag  har støtta laget økonomisk på bakgrunn av henvendelsen. Laget retter en stor takk for støtten.

   Instruktører:

   Ronny Smedsmo har vært under utdanning som instruktør. I sommer ble han ferdig med del B av utdanningen og er nå godkjent instruktør. Laget har nå totalt fire godkjente instruktører. Dette er:
   Torkjel solbakken, Torstein Ytre, Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Ronny Smedsmo.

   Dommere:

   Laget har som tidligere 3 godkjente dommere.
   Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Torstein ytre og Torkjel Solbakken.

   Bjørn Ola har dømt to distriktsprøver i 2018. Begge prøvene var på Lesja og omfatta alle nivå.

   Torstein Ytre har dømt to distriktsprøver i 2018. Ei lokal prøve på klasse 1 nivå i Vågå, og ei distriktsprøve som omfatta alle nivå i Møre og Romsdal

   Tokjel Solbakken har dømt tre distriktsprøver i 2018. To prøver i Alvdal på klasse 3 nivå, og ei distriktsprøve på klasse 1 og 2 nivå i Sør-Gudbrandsdal.

   For å være godkjent dommer er det krav om at dommere må delta på dommersamlinger i regi av NSG. Dette skjer normalt en gang pr år. Ingen av dommerne fra NGG var på dommersamling i 2018. Dette som følge av årsmøtet i OGL knytta til økonomiske årsaker. OGL dekker normalt reise og opphold for dommersamlinger. Det er gjort endringer i prøvereglement som er viktig å ha oversikt over for en dommer. Årets endringer gikk mest på klasse 1 nivå. At dommerne ikke får anledning til å delta på samlinger er etter laget sitt syn uheldig.

   Prøver:
   Distriktsprøver:

 • Den 11. mars arrangerte laget distrikts prøve i klasse 1 på Klonesjordet. Det var totalt 9 startende hunder. Gjennom prøva oppnådde lokallaget ett bruksprov. Dette var Roger Hågensen med Master.

 • Laget hadde planer om å arrangere en distrikts prøve i Skjåk den 8. april, men denne ble utsatt på ubestemt tid som følge av vær og føreforhold. Prøve i Skjåk ble ikke gjennomført.

 • Mali Tungen stilte til start på en distrikts prøve i Møre og Romsdal den 26. mai. En av hundene som hun stilte til start med var unghunden Kid. Mali og Kid startet i klasse 3 og klarte bruksprov samt at Kid fikk godkjent klasse 3 prøve.

 • DP-prøve på Lesja klasse 1, den 8. juli. Her var det totalt 19 startende. Prøvestart var klokka 17.00. Gjennomføringen tok ca. 3 timer. Dommer var Egil Lomsdalen. Det ble totalt 10 nye bruksprov, hvorav 9 av bruksprovene ble tatt av lagets medlemmer.
  Dette var:

   • Ronny Smedsmo med hunden Mac

   • Torkjel Solbakken med hunden Mol

   • Irene Amundgård med hunden Tico

   • Endre Amundgård med hunden Nelly

   • Torkjel Solbakken med hunden Otto

   • Arne Rolstad med hunden Tiko

   • Frank Sletten med hunden Ivo

   • Torstein Ytre med hunden Linnea

   • Torkjel Solbakken med hunden Jess

 • DP-prøve klasse1 og klasse3 på Lesja, den 24. juli. Det var totalt 7 startende i klasse 1, og 8 startende i klasse 3. Klasse 3 prøva var tilrettelagt for hunder som ikke hadde godkjent klasse 3 prøve fra før. Dette blant anna etter ønske fra fylkesnivå, jf. ledermøtet. Prøva starta kl. 18.00. Dommer var Bjørn Ola Vaagaasarøygard.

  Lokale ekvipasjer som oppnådde bruksprov i klasse 1 var:

   • Solveig Siljehaug Hågå med hunden Emmie

   • Endre Amundgård med hunden Tina

   • Aleksander Selsjord med hunden Trek.

   • Av lokale ekvipasjer som fikk godkjent klasse 3 prøve var:

    Endre Amundgård med hunden Nelly.

 • Torstein Ytre og hunden Tii tok bruksprov på ei distriktsprøve på Bud den 25. august.

 • Dagen før FM (6.okt) arrangerte laget en DP-prøve på Lesja. Prøva omfatta alle klasser.  Prøva var forbeholdt hunder som ikke skulle stille på FM. Avklart med fylkeslaget.

  I klasse 1 stilte totalt 8 hunder. I klasse 2 stilte 7 hunder og i klasse 3 stilte 6 hunder. Fin prøve med mange fine hunder og førere. Gjennom prøva oppnådde laget 4. nye bruksprov.
  Dette var:
  Torkjel Solbakken med hunden Moira
  Frank Sletten med hundene Max og Nomi
  Mali Tungen med hunden Spike.

 • Av de som stilte i klasse 2 ble det to stk. som oppnådde flere over 60 poeng og fikk godkjent klasse 2 prøve. Dette var:
  Roger Hågensen med hunden Master
  Torkjel Solbakken med hunden Kito

  Av de som stilte til start i klasse 3 oppnådde flere over 60 poeng, og fikk godkjente klasse 3 prøve. Dette var:
  Kari Hånsnar med hunden Tango
  Torkjel Solbakken med hundene Kito og Mol
  Ronny Smedsmo med hunden Mac
  Torstein Ytre med hunden Tii

  Lokallagsmedlemmer som har vunnet DP-prøver gjennom året:

  Klasse 1:

  Ronny Smedsmo og Mack               08.07.2018 – Lesja

  Solveig Siljehaug Hågå og Emmie             24.07.2018 – Lesja

  Kari Hånsnar og Tango                   25.08.2018 - Bud

  Kari Hånsnar og Tango                   06.10.2018 – Lesja

  Klasse 2:

  Roger Hågensen og master –         06.10.2018 – Lesja

  Klasse 3:

  Mali Tungen og Noah                                  26.05.2018 – Møre og Romsdal

  Endre Amundgård og Nelly                        24.07.2018 – Lesja

  Kari Hånsnar og Tango                   06.10.2018 – Lesja

  Sum totalt:

Godkjent Klasse 1: 19 nye bruksprov
Godkjent Klasse 2: 4 stk.

Godkjent klasse 3: 7 stk.

 

 

 

 

Fylkesmesterskap:

 • Torkjel Solbakken og Slip kvalifiserte seg til finaleomgang og endte opp med tittelen Fylkesmestere. Det var totalt 36 påmeldte hunder til mesterskapet. Laget hadde totalt 7 medlemmer som stilte på FM. Flere gikk gode løp og kravlet seg høgt opp på resultatlista.
  Dette er for øvrig 18 gangen Torkjel troner toppen på et fylkesmesterskap.

  Norgesserie:

 • Laget arrangerte Norgesserieprøve på Lesja den 29 og 30 september. Her var det totalt 47 startende både lørdag og søndag. Arrangementet ble direktesendt på nettet i samarbeid med NSG som hadde dette som et prøveprosjekt. Dette opplevdes som positivt og bidrar til at gjeterhund konkurranser blir mer interessante. Her fikk alle resultatene fortløpende ettersom momentene ble gjennomført. Noe som gjør det enklere å følge med, samt mer spennende. Takk til NSG som stiller opp med folk og utstyr.
  På NS prøven stilte lokallaget med 5 deltakere, med totalt 12 hunder. Best av våre om lørdagen ble Torkjel Solbakken med Slip (4. plass). Om Søndagen ble Ronny Smedsmo best av våre med hunden Pip (6 plass). Totalt sett var det flere av lagets deltakere som gikk gode løp.

 • I tillegg til prøva ovenfor er det flere av medlemmene som også har deltatt på Norgesserieprøver som er arrangert på andre plasser/Fylker. Også her har lokallagets medlemmer kravlet seg høgt opp på resultatlistene.

 • Ronny og Torkjel kvalifiserte seg til finalen i Norgesserien. Ronny med hunden Pip og Torkjel med hundene Sweep og Slip. Ronny valgte å stå over finalen. Sammenlagt i Norgesserien ble Torkjel og Slip de beste av våre på en 22 plass av totalt 182 hunder. Nest best ble Ronny og Pip på en 34 plass.

  NM
  Under årets NM var det sju hunder fra NGG som deltok.
  Torkjel med Slip og Sweep, Torstein med Titti og Tilli, Ronny med Pip og Ivo, Mali med Noah. I tillegg fikk Mali hunden Kid som reserve.

  Torkjel og Slip kvalifiserte seg til finale. De endte til slutt på en fin tiende plass. Slip ble for øvrig også beste unghund på NM.


  Norsk Nursery: (unghundkonkurranse i klasse 3, for hunder under tre år)

  I år ble det kun en ekvipasje som tok turen til Nordland for å delta på Norsk Nursery. Dette var Mali Tungen med hunden Kid. Av totalt 16 startende endte de på en fin 7. plass. Gjennom dette kvalifisert de seg også til Nordisk Nursery. Mali valgte å stå over Nordisk Nursery, og det var derfor ingen fra NGG som deltok denne gangen.

     Klubbkamp:

  Som i fjor ble det som følge av ledermøtet arrangert en klubbkamp mellom lokallagene i Oppland. I år var det Toten som arrangerte. Dette er en lagkonkurranse med vekt på det sosiale og miljøet knytta til gjeterhund, samt en arena for å prøve å rekruttere folk til å starte på gjeterhundprøver med hunden sin. Arrangementet er også en øvelse i å få ny og mere erfaring med å bruke hunden i prøvesammenheng. Arrangementet gjennomføres på klasse 2 nivå.

  NGG hadde i utgangspunktet fult lag (5 deltakere) til klubbkampen, men stilte til slutt med 3 deltakere.

  Aleksander Selsjord og Trek

  Siw-Alida Brenden med Milo

  Irene Amundgård med Tico

  Gjennom arrangementet oppnådde et par av deltakerne over 60 poeng og fikk dermed godkjente klasse 2 prøver. Dette var:

  Aleksander Selsjord med hunden Trek
  Irene Amundgård med hunden Tico.

   

  Våre deltakere gjorde det de kunne og endte til slutt på en femteplass.

  Etter forutsetningene når en ser på alder på hunder og erfaring på førere er dette faktisk en svært bra prestasjon. Noe som også førte til at laget ble tildelt sjarmørprisen under arrangementet med følgende begrunnelse:

   

  Årets sjarmørpris gikk til Nord-Gudbrandsdalen for gode resultater og god dyrehåndtering med unge hunder, men også på grunn av en herlig lagånd og innsats for å delta!

   

  Utøverne mener et arrangement som dette er svært viktig med henblikk på rekruttering, erfaring, samhold og miljø. Et uhøytidelig arrangement som dette gjør at en blir bedre kjent med folk i miljøet og at en får øvd på å bruke hund gjennom å ha det gøy på konkurranse. Et arrangement som dette er bidrar etter utøvernes syn til at terskelen med å stille på andre prøver ved senere anledninger trolig blir lavere.

   

  Laget gratulerer med flott innsats og takker for at dere stilte opp på vegne av felleskapet.

   

  Økonomi:

  Gjennom året har laget solgt noen gamle grinder. Laget kjøpte rett i etterkant nye grinder fra Knarrhult. I tillegg har laget gått til anskaffelse av strømaggregat til bruk på arrangement. Laget har sponsoravtale og blitt støtta økonomisk fra andre hold gjennom året.

  Styret har starta arbeidet med å utarbeide en liste over lagets eiendeler. Lista blir lagt frem på årsmøtet for kvalitetssikring og godkjenning.   

  Økonomien i laget er god. Regnskap blir lagt frem på årsmøtet og gjennomgått av kasserer.

  Oppsummering:

  Fler og fler av lagets medlemmer benytter nå hundene sine i praktisk arbeid på sau i større eller mindre grad, og mange har stilt på prøver. Det er bra, da er vi på rett spor. Til tross for utfordringene omkring det ekstreme været med varme og tørke, klarte laget likevel å gjennomføre aktiviteter gjennom sesongen. Aktivitetsnivået må anses for å ha vært bra, kanskje i meste laget på en sesong når en ser tilbake på de aktiviteter som har vært. Vi er laget med flest medlemmer i Oppland. Det dobbelte av medlemmer i forhold til det nest største laget. Vi har gjennom året oppnådd 19 nye bruksprov. Mange har fått godkjente hunder på ulike nivå. Flere av medlemmene har vunnet distriktsprøver på ulike nivå gjennom sesongen og mange har flotte plasseringer og prestasjoner på større nasjonale prøver. Laget fikk også Fylkesmesteren. Laget hadde sju kvalifiserte hunder på NM av en totalkvote på 11 i hele Oppland. Det står det respekt av. Torkjel og Slip kvalifiserte seg til finale under NM og endte til slutt på en tiende plass. Godt jobba. Til neste år er kvoten for Oppland økt fra 11 til 12 plasser takket være gode plasseringer under NM.

  Ut i fra det som står ovenfor må en vel kunne konkludere med at det er et aktivt lag med stor kompetanse på gjeterhund. Utfordringen fremover blir å holde aktiviteter, miljø, motivasjon og prestasjoner på et slikt nivå. For å klare det er vi avhengige av medlemmer, dugnadsånd, miljø og ressurser. Til tross for å være et så stort lag med så mange medlemmer har vi i minste laget med sau og areal å støtte oss på. Særlig i området Vågå, Lom og Skjåk. Har vi ikke sau og areal så blir det vanskelig å skape noe.


  Til slutt ønsker laget å gratulere alle som har tatt bruksprov gjennom sesongen, alle som har fått godkjente klasse to og tre prøver, alle vinnere av DP prøver. Laget gratulerer også alle deltakere med flott innsats og plasseringer på større prøver gjennom sesongen, og ikke minst vil laget gratulere årets Fylkesmestere, Torkjel og Slip. Laget ønsker også å takke alle sammen for alt arbeidet og prestasjonene som er lagt ned på gjeterhund gjennom sesongen. Laget vil også takke alle som på sin måte har bidratt til at aktiviteter og arrangementer har vært mulig å gjennomføre. Lykke til videre med hundene alle sammen, og hiv dere med på neste gjeterhund sesong.

   

   

  Styret

Årsmelding 2017

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetarhund-lag 2017

Styret gjennom året:

Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Kasserer: Mali Tungen

Sekretær: Ragnhild Jacobsen

Styremedlem. Torkjel Solbakken

Styremedlem: Anders Svare

NB! Styret har ingen varamedlemmer.

 

Valgkomite:

Helen Svare og Ronny Ove Smedsmo

 

Dommere:

Torstein S. Ytre

Torkjel Solbakken

Bjørn Ola Vaagaasarøyagard

 

Instruktører:

Torkjel Solbakken

Torstein S. Ytre

Bjørn Ola Vaagaasarøyagard

Ronny Ove Smedsmo(under utdanning)

 

Ant.medlemmemer: 54 (spesifisert medl.liste ligger på hjemmesiden vår www.nordgudbrandsdalgjetarhundlag.com)

 

Ant. Bruksprov i laget

 • Kari Hånsnar- Max

 

 • Torkjel Solbakken- Kito

 

 • Bjørn Ola Vaagaasarøygard- Hjalmar

 

 • Torstein S. Ytre- Tasso

 

 • Ronny Ove Smedsmo- Ivo

 

 • Frank Sletten- Oskar

 

 

Deltakere på FM med plasseringer:

Torkjel Solbakken med Slip, Sweep, Groesfaen Nell og Arya. Slip ble nmr.2, Sweep nmr.11, Groesfaen Nell nmr.17 og Arya nmr.30

Ronny Ove Smedsmo stillte med 3 hunder, Pip, Milla og Ivo, Pip ble nmr.6, Milla ble nmr 9 og Ivo nmr.10.

Mali Tungen stillte med Noah og ble nmr.22. Totalt 8 hunder.

 

Deltakere i Ns:

Torkjel Solbakken med Slip, Sweep, Arya og Groesfaen Nell. Han var i finale med Slip og Sweep og ble nmr.26 med Slip og nmr.28 med Sweep.

Ellers stillte Ronny Ove Smedsmo med Milla,Ivo og Pip, Mali Tungen med Noah og Torstein Ytre med Tussi, Sina, Tasso ogTilli på en eller flere Ns- prøver. Vi henviser til nsg sine prøveresultat for mere info om enkelte ekvipasjer.

 

NM 2017

Deltakere:

Torkjel Solbakken med Slip og Sweep

Ronny Ove Smedsmo med Pip og Milla

Mali Tungen med Noah

Laget hadde 1 ekvipasje i finalen og det var Mali Tungen med Noah.

Laget hadde også årets dommer på arrangementet og det var Torstein S.Ytre.

 

Deltakerer på internasjonale prøver:

Torkjel Solbakken med hunden Slip. Plassering er uvisst.

Norsk Nursery:

Torkjel Solbakken med Arya og Slip. Torkjel kvalifiserte seg videre til Nordisk nursery med Arya men valgte i ikke reise.

Ronny Ove Smedsmo med Ivo og Milla. Ronny kvalifiserte seg videre til Nordisk nursery i DK.

Nordisk Nursery:

Ronny Ove stilte med Ivo og Milla og ble nmr.6 med Ivo og nmr.16 med Milla

 

Prøver i 2017:

Laget arrangerte ei prøve d.17.4 hos Torstein Ytre, prøva gikk i kl.1 og hadde 6 deltakere.

Laget har også latt privat personer få arr.prøver gjennom laget uten att laget har stååt for gjennomføringa av prøva.

Den ene var hos Ronny Ove Smedsmo i april og den andre hos Torstein S. Ytre i Mai.

Kurs 2017:

Laget har hatt ett nybegynner kurs hos Ronny Ove Smedsmo, hvor han også var instruktør. Det var 8 deltakere på kurset.

Fellestreninger:

Det har vært arrangert fellestreninger hver uke på Dovre og i Bøverdalen f.o.m St.Hans til sauesanken startet. Det har vært variert oppmøte på begge plasser fra 2- 10 deltakere på begge plasser.

Økonomien i laget er god, men regnskapet for 2017 er ikke revidert enda og fullstendig regnskap kan ettersendes når det er i orden.

 

For styret i Ngg

Ragnhild Jacobsen

Årsmelding for 2016

Årsmelding Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag for 2016

 

Styret gjennom året:

·         Formann: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Kasserer: Sveinung Tykket

Valgkomitè: Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

 

Dommerer og instruktører i laget:

·         Torkjel Solbakken

·         Bjørn Ola vaagaasarøygard

·         Torstein Ytre

·         Ronny Ove Smedsmo (under utdanning)

Laget har 45 medlemmer

Aktiviteter gjennom året:

·         I år hadde vi gjeterhund trening i anledning årsmøte d.16.1 på Amungård hos Irene og Endre. Der møtte det 10 stykker, og noen fikk prøvd ung- hundene sine på sau i rund-kve, Bjørn Ola og Torkjel bistod med litt instruksjon.

·         D.12- 13.3 hadde vi vårt årlige vinterkurs i Vågå, det ble totalt 2 grupper på ca. 10 stk.pr gruppe.

·         I anledning kurset hadde vi også en klasse 1 prøve i Vågå.

·         Vi arrangerte også en klasse 2 og 1 prøve i Vågå d.28.3

·         Irene og Endre arrangerte fellestrening på Grønsetra d.6.8 og den 16.8 hadde de instruksjon for ung- hunder i regi av laget, der stillte det 14 deltakere og Torkjel stilte som instruktør.

·         D.18.8 stilte Ronny med sau og areal på Tuvstulen for de som ville komme dit for å trene.

·         D.24- 25.9 arrangerte Ngg Ns- prøve på Lesja, Irene og Endre stilte med sau og areal, dette ble ett veldig vellykket arrangement og laget takker alle som var med for å bidra til at dette skulle bli bra.

·         Ngg har også sendt Ronny på instruktør kurs, han var på kurs i sommer og skal følge opp med ett kurs til neste år. Dermed har vi en ny instruktør i laget.

Bruksprov i 2016:

·         Ronny Ove Smedsmo med Pip og Milla

·         Torkjel Solbakken med Arya, Slip og Floss

·         Ragnhild Jacobsen med Tessie

·         Geir Haugom med Moss

·         Randi Slålien med Felix

Totalt 8 bruksprov

 

 

Prøveresultat for 2016:

·         På FM stilte 14 hunder fra Ngg. Torkjel stilte med 4 hunder og var i finalen med Nicky og Sweep, Torkjel endte opp med 2 og 3 plass, Sweep ble nmr.2 og Nicky nmr.3 Ellers stilte Ronny med 4 hunder, Torstein med 3, Ragnhild med 2 hunder og Mali Tungen med 1 hund.

·         I Norgesserien gikk både Torkjel, Ronny, Torstein, Ragnhild og Mali. Torkjel, Ronny og Torstein var på NM. Torkjel kom til finalen med Slip og endte opp med en 5 plass. Torkjel fikk også plass på landslaget med Slip og skal på VM til sommeren. I norgesserien totalt fikk Torkjel 10 plass med Nicky, 15 plass med Slip, 49 plass med Sweep og 86 plass med Arya. Ronny kom på 38 plass med Milla, 107 plass med Pip og 138 plass med Maika. Torstein kom på 74 plass med Sina, 55 plass med Titti og 52 plass med Tilli. Mali kom på 121 plass med Noah.

·         Ngg hadde for øvrig ett stort oppmøte på Norsk og til slutt Nordisk nursery i Sverige. På Norsk Nursery kom Torkjel på 4 plass med Slip og 5 plass med Arya. Ronny kom på 5 plass med Milla og 6 plass med Pip. Torstein kom på 14 plass med Titti, Mali kom på 12 plass med Noah og Ragnhild kom på 25 plass med Tessie. Vi hadde 7 av de 14 norske hundene som stilte på Nordisk nursery i Sverige. De som dro det lengste strået der var Torkjel Solbakken med Slip som fikk 3 plass og Mali Tungen med Noah som ble nmr.5. Utover dette kom Torkjel på 13 plass med Arya, Ronny kom på 12 plass med Pip og 18 plass med Milla, Torstein kom på 20 plass med Titti og til slutt Ragnhild og Tessie på 23 plass. Det var totalt 38 startende.

For mere info om prøve resultat se på nsg gjeterhund.

 

Laget takker for god dugnadsånd i 2016.

For styret

Sekr. Ragnhild Jacobsen

Årsmelding 2015

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetar-hundlag 2015

Styret gjennom året

·         Formann; Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Kasserer; Torkjel Solbakken

·         Sekretær; Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem; Torkjel Solbakken

·         Styremedlem; Irene Amundgård

Valgkomite; Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Torkjel Solbakken

·         Torstein Ytre

Laget har 49 medlemmer

Aktiviteter i 2015

·         Helga 13- 15 mars hadde vi vårt årlige gjeter-hundkurs. Der hadde vi 28 deltakere fordelt på forskjellige instruktører og areal. Gruppene var inndelt etter nivå på hunder. På kurset var det både teori og praktisk trening av gjeterhund. Vi avsluttet helga med en kl.1 prøve Søndag etter lunsj.

·         Vi har i løpet av året hatt flere fasiliteter for trening av gjeterhund i Lom, Vågå og Lesja.

Prøver i 2015

·         Kl 1. prøve i forbindelse med gjeterhund-kurs

·         Kl 1. og kl.2 prøve på Lesja i Juni

·         NS prøve i Vågå

Antall bruksprov i laget 2015

·         Torkjel Solbakken med Kira og Ruby

·         Mali Tungen med Noah

·         Ronny Ove Smedsmo med Tex

·         Irene Amundgård med Zik-Zak

·         Torstein Ytre med Titti

·         Per Åke Jakobsson med Gaisa

Totalt 7 bruksprov

Prøveresultat 2015

·         På fylkesmesterskapet i Oppland stilte 4 medlemmer fra laget, Torkjel Solbakken, Torstein Ytre, Ronny Ove Smedsmo og Ragnhild Jacobsen. Torkjel tok seg til finale med 2 hunder og endte på 3 og 4 plass.

·         Laget hadde 3 medlemmer på NM, Torstein Ytre, Torkjel Solbakken og Ronny Ove Smedsmo. Torkjel kom til finalen med Nicky og endte opp på en 14 plass.

·         Flere i laget startet en eller flere NS prøver, deriblant Torkjel Solbakken, Ronny Ove Smedsmo, Torstein Ytre, Endre Amundgård og Ragnhild Jacobsen. Torkjel og Torstein tok seg til NS finalen med 2 hunder hver. Den ble dessverre avlyst på grunn av dårlig vær.

·         Ellers var Torkjel på Nordisk i Danmark med Sweep som han også har vært på landslaget med i 2015.

For mere detaljer rundt prøveresultat, gå inn på nsg sine sider for gjeterhund-prøver.

Ngg takker for god dugnadsånd i laget i 2015 og lykke til i 2016.

For styret

Ragnhild Jacobsen Sekr.

Årsmelding 2014

Årsmelding for Nord- gudbrandsdal- gjetarhundlag

2014

 

Styret gjennom året

·         Formann: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Kasserer: Sveinung Tykket

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Valgkomite: Ronny Ove Smedsmo og Endre Amundgård

 

 Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard; dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken; dommer og instruktør

·         Torstein Ytre; dommer og instruktør

Laget har i 2014 hatt 48 medlemmer.

Aktiviteter i 2014

·         Laget hadde sitt årlige vinterkurs helga 1- 2 mars, sted var som vanlig kretset rundt Smedsmo camping, med forskjellige arealer i nærområdet rundt Vågå. Vi hadde i år 32 deltakere fordelt på 5 grupper. Det nye for året var en egen konkurransegruppe, og for øvrig en egen gruppe for de som ville få gode tips og råd med tanke på et bruksprov.

·         I sommer hadde laget fellestreninger både i Vågå og hos Irene og Endre Amundgård på Lesja.

Prøver i 2014

·         Laget har arrangert 2 prøver i 2014. En liten prøve i form av klasse 1 og 2 på Lesja hos Irene og Endre Amundgård, i slutten av juni. Laget arrangerte også første bolken i norgesserien på sørem i Vågå, prøven var fulltegnet.

Antall bruksprov i laget 2014

·         Irene Amundgård- Tiril

·         Mali Tungen- Billy

·         Anders Svare- Bonzo

·         Hanne Jørstad Svendsgård- Tess (Ronny Ove Smedsmo var fører)

·         Ragnhild Jacobsen- Johs

·         Else Mona Bjørnstad- Fluffy (Torstein Ytre var fører)

Totalt 6 bruksprov.

Prøveresultat i laget 2014

·         Flere medlemmer har deltatt på en eller flere Norgesserie prøver, Fylkesmesterskapet og Norgesmesterskapet.

Torkjel Solbakken, Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen var på FM på Hadeland. Prøven gikk over en helg med kvalifiseringsrunde og finale søndag. Torkjel kom til finalen med Nicky og Sweep, Torstein var i finalen med Tussi, Tilli og Sina. Torkjel og Nicky ble beste norddøl med en 6 plass.

Torkjel var også i ns- finalen med Sweep og endte opp som nummer 22. Torkjel og Torstein var også NM, der tok Torkjel seg til finalen med Sweep og endte opp med en 6 plass.

For mere informasjon om prøveresultat se på nsg sine sider og vår hjemmeside for våre prøver.

Med dette vil laget takke for en god dugnadsånd i 2014 og håper vi vil ta med oss den inn i 2015 også.

For Styret

Ragnhild Jacobsen

Sekr.

               

Årsmelding 2013

Årsmelding for Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag

2013

 

Styret gjennom året

·         Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard (valg)

·         Kasserer: Sveinung Tykket (valg)

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen (valg)

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Valgkomite: Endre Amungård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard: dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken: dommer og instruktør

·         Torstein Ytre: dommer og instruktør

·         Gudmund Skotte: dommer

Det er 53 medlemmer i laget som er en oppgang på 7 medlemmer siden i fjord.

Aktiviteter i 2013

·         Kurs: vi hadde som i tradisjonen vi pleier å ha vårt årlige vinterkurs på smedsmo i Vågå. Kurset gikk av stabelen helga d.8- 10 mars, og det var 41 deltakere og til sammen 5 instruktører, som var Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Kurt Magne Fardal, Ronny Ove Smedsmo og Anne Kari Veikleenget. Det ble delt inn i grupper og nivået var fra rundkve stadiet til konkurranse hunder på norgesserie nivå. Vi var heldige med været også i år, og kurset ble vel gjennomført.

    I    I tillegg til vinterkurset ble det også arrangert et mini- kurs på Gutubø som gikk over 2 kvelder. Bjørn Ola Vaagaasarøygard var instruktør. I tillegg arrangerte Endre og Irene Amundgård en treningskveld kveld på Lesja hvor Torkjel Solbakken instruerte.

·         Fellestreninger: det ble arrangert fellestreninger hos Endre og Irene Amundgård hver tirsdag etter st.hans. Bjørn Ola stilte som vanlig med treningsareal på Gutubø for alle medlemmer hvor man kunne komme og gå som man ville. Dette er som vanlig et vel brukt tilbud.

·         Prøver: vi har arrangert 3 prøver i 2013, en dp hos Endre og Irene Amundgård sist i Juni, Norgesserie finalen på sørem i Vågå i November og en liten prøve i romjula på slettnes jordet i Vågå, som for øvrig ble annulert, men det ble allikevel et hyggelig treff med både trening etter prøven og pizza til slutt. Torkjel Solbakken var dommer både på Lesja og i Vågå. Norgesseriefinalen dømte Per Fremo og Egil Lomsdalen

 

Prøveresultat på Lesja(medlemmer i Ngg):

Kl 3: Ragnhild Jacobsen og Misty Era ble nmr.5 og Ronny Ove Smedsmo og Mira C ble nmr 9.

Kl 1: Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Texas ble nmr.1, Ronny Ove Smedsmo og Maika ble nmr.2 og Endre Amundgård og Peik ble nmr.3, Guttorm Myhren og Festus ble nmr.4 og Irene Amundgård og Tiril ble nmr.5. De tre første fikk godkjent bruksprov.

  Norgesseriefinalen: laget hadde to deltakere, Torkjel Solbakken med Nicky og Sweep, og Torstein Ytre med Tilli. Sammenlagt ble Torkjel nmr.2 med Nicky og nmr.20 med Sweep. Torstein Ytre endte opp med en 27 plass med Tilli.

 

·         Prøveresultater i laget

Vi har også i år hatt flere deltaker på Ns prøver, blant disse var Torkjel Solbakken, Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen.

På NM stilte Torkjel Solbakken og Torstein Ytre, men det ble dessverre ingen finale plass på noen av disse to i år.

På FM stilte Torkjel Solbakken med hundene; Nicky, Sweep, Queen og Nell. Torstein Ytre stilte med Tussi og Tilli, og Ronny Ove Smedsmo stilte med; Mira C, Maika og Deisi. Torkjel endte opp som fylkesmester med Nicky i år også. Mens han ble nmr. 6 med Sweep, nmr.22 med Nell og nmr.25 med Queen. Torstein endte opp med en 7.plass på Tilli og en 10.plass med Tussi. Ronny Ove Smedsmo ble nmr 5. med Mira C, nmr.33 med Maika og med Deisi ble det dessverre brudd.

Vi hadde også 4 deltakere Norsk-ung-hund mesterskap. Her stilte Torkjel Solbakken med Nell, Ronny Ove Smedsmo med Maika, Bjørn Ola Vaagaasarøygard med Texas og Torstein Ytre med Sina. Det var tre kvalifiseringsprøver totalt, og de som endte opp med plass i Nordisk nursery i Skåne Var Torkjel Solbakken med Nell, Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Texas. De endte opp midt i resultatlista. Jeg henviser til prøveresultatene på nsg sine sider for mere informasjon.

 

·         Antall bruksprov i laget i 2013 er 7.

Torkjel Solbakken med Nell, Ronny Ove Smedsmo med Maika, Else Mona Bjørnstad med Aiko, Endre Amundgård med Peik, Bjørn Ola Vaagaasarøygard med Texas og Torstein Ytre med hundene Sina og Nupen.

Takk for god dugnadsånd i 2013.

For ngg

Ragnhild Jacobsen, sekretær.

Årsmelding 2012

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetarhundlag

2012

 

Styret gjennom året

·         Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard( valg )

·         Kasserer: Sveinung Tykket

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken(valg )

·         Styremedlem: Irene Amundgård (valg )

·         Valgkomite: Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og Instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøyard; dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken; dommer og instruktør

·         Torstein Ytre; dommer og intsruktør

·         Gudmund Skotte; dommer

Det er 46 medlemmer i laget.

Aktiviteter i 2012

·         Kurs: vi hadde som vanlig vårt årlige vinterkurs på Smedsmo i Vågå d 12- 14 mars, der møtte det opp 43 deltakere og enda hadde vi flere på venteliste. Der stilte vi med 5 forskjellige instruktører som var; Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Ronny Ove Smedsmo, Anne Kari Veikleenget og Kurt Magne Fardal. Deltakerne ble delt inn i grupper etter nivået på hundene, og nivået lå på fra unghundstadiet i rundkve til hunder som stilte NM. Vi var veldig heldige med været, så vi hadde bare jorder og i tillegg fikk vi sol hele helga. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset.

I forbindelse med gjeterhundsamlinga i Vågå, fikk instruktørene kursa seg i forkant. Dette var i regi av Carl Magnus Magnusson, det var meget vellykket og alle var storfornøyde.

 

I sommer arrangerte vi «mini-kurs» på Gutubø i sommer, det gikk over totalt 4 kvelder, og der stilte det til sammen 6 deltakere fordelt utover disse kveldene. Bjørn Ola var instruktør.

 

Det siste som ble gjort i NGG i 2012 det var ett juletreff d.30 des på Smedsmo. Der møtte det 13 deltakere, og det ble ett hyggelig møte hvor dagen ble avsluttet med Pizza på Smedsmo.

 

·         Fellestreninger: Irene og Endre Amundgård har hatt fellestrening hver tirsdag i hele sommer, oppslutningen var vel varierende, i tillegg har vi stilt arealet på Gutubø til disposisjon for den som ville når det måtte passe for den enkelte. Der var det hyppige besøk utover sommeren.

 

·         Prøver: vi har hatt 2 prøver i 2012. Den første ble arrangert om kvelden, i Lesja hos Endre og Irene Amundgård d 27 Juni. Det stilte totalt 17 ekvipasjer. Dommer var Bjørn Ola Vaagaasarøygard.

 

Resultatliste Lesja: ( medlemmer i NGG)

KL 1: nmr 1. ble Torkjel Solbakken med Lad, Irene Amundgård ble nmr 4 med hunden My Happie og Ole Kristian stilte til start med hunden Ailo men det ble dessverre brudd.

               KL 3: nmr 1. ble Torkjel Solbakken med Nicky og Ole Kristian Lien ble nmr.3 med Pondus.

 • Vi arrangerte også FM i år, den prøven ble arrangert i Murudalen d.7 oktober. Der stilte det totalt 28 ekvipasjer, dommer var Jakob Gjerde. Det ble en flott dag med fine forhold og ett meget bra areal, vi fikk gode tilbakemeldinger på både sau og areal. Fylkesmester ble Torkjel Solbakken med Nicky.

 

Resultatliste fra FM:

 

Torkjel Solbakken og Nicky ble nummer 1 og fylkesmester,Torkjel Solbakken og Sweep nmr.2, Ronny Ove og Deisi ble nmr.6, Torstein Ytre og Tussi ble nmr.12, Ole Kristian Lien og Pondus ble nmr.16, Ronny Ove Smedsmo og Mira C ble nmr. 24, Ragnhild Jacobsen og Misty Era ble nmr.25 og Torstein ytre og Tilli ble nmr.26

 

·         Prøveresultater i laget: vi har hatt flere deltakere på prøver i år, men for å ta de som stilte på       NS prøver så var det; Torkjel Solbakken, Torstein Ytre, Ronny Ove Smedsmo, Ole Kristian Lien og  Ragnhild Jacobsen. Her ble den beste sammenlagt nmr 4 som er Torkjel Solbakken med hunden Nicky.

På FM stilte 5 deltakere, det var; Ragnhild Jacobsen, Torkjel Solbakken, Ole Kristian Lien, Torstein Ytre og Ronny Ove Smedsmo. Vi hadde 2 finalister som var Torkjel med hundene Sweep og Nicky og Ronny med hunden Deisi. Torkjel ble igjen fylkesmester med Nicky.

I NM hadde vi to deltakere som var Torstein Ytre og Torkjel Solbakken. Torstein var i finale med hunden Tilli og havnet til slutt på en 10 plass totalt.

NGG hadde også representant på både Nordisk mesterskap og Europa mesterskap, han var representert gjennom landslaget og heter Torkjel Solbakken med hunden sin Nicky. Han var dessverre uheldig og kom ikke i finalen på noen av arrangementene.

 

På tampen av gjeterhund sesongen ble det arrangert Norsk Ung-hund-mesterskap ( hunder under 3 år).   Her stilte Torkjel Solbakken med hunden Sweep.   Sweep ble nr 1 på Norsk unghund mesterskap, og kvalifiserte seg til Nordisk nursery for unghunder.   Her vant Sweep dag 2, men gikk ut i deleringen første dagen med brudd. 

 

·         Antall bruksprov i laget 2012 er 3.

1.       Sveinung Tykket med hunden Sara

2.       Torkjel Solbakken med hundene Sweep og Lad.

For Ngg

Ragnhild Jacobsen, sekretær

Årsmelding

Årsmelding 2011

 

 

Styret består av:

Leder; Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Kasserer; Sveinung Tykket

Sekretær; Ragnhild J N Jacobsen

Styremedlem; Torkjel Solbakken

Styremedlem; Irene Amundgård

 

Laget har 49 medlemmer.

 

Lagets aktivitet har vært i form av kurs, prøver og treninger. Vinterkurset ble avviklet i Vågå i Mars, med både lokale instruktører, og instruktører både fra Midt, Sør- Gudbrandsdalen og Luster. Vi hadde 38 kursdeltakere, noe som vi synes er veldig god oppslutning, der var det også kadaversøk. Etter kurset fikk vi landsomfattende omtale i bladet NSG.

 

Økonomien i laget er god, her vises til eget regnskap.

 

Det har vært fellestreninger i både Lesja og Lom. Irene Amundgård har stått for sau og areal i Lesja, og i Lom var det som vanlig på Gutubø hos B.O Vaagaasarøygard, der var det satt opp fellestrening på Torsdager, ellers står dette arealet disponibelt for hvem som helst i laget når det enn måte passe for den enkelte. Hos Irene var det fellestrening hver Tirsdag f.o.m d 20 juni.

 

Vi har i løpet av året arrangert 2 distriktsprøver, en hos Irene i Juni, og en i Vågå i November.

Hos Irene var det 20 startende i kl 1 og 3, og i Vågå var det 19 startende. Torkjel var dommer hos Irene og i Vågå dømte B.O.V kl 3 og Torkjel kl. 1. Det ble også arrangert dommarkurs for Hedmark og Oppland hos Torstein Ytre på etterjulsvinteren.

 

Det ble ikke så mange bruksprov hos oss i år, men følgende har fått nye bruksprov;

 

Torkjel Solbakken med hunden Rex.

Ragnhild J N Jacobsen med hunden Lilly.

Ronny Ove Smedsmo med hunden Lissie.

 

Det ble totalt 3 nye bruksprov.

 

Fylkesmesterskapet gikk i år av stabelen på Vinstra, der hadde NGG 8 hunder på startstreken, Torkjel ble Fylkesmester med hunden Nicky og vi gratulerer han med dette.

Laget hadde 4 hunder i NM, hvorav en gikk til finalen og ble nmr 4, dette var i regi av Torkjel Solbakken med hunden Nicky. Vi hadde også flere hunder i Norgesserien, men Torkjel ble her nmr 2 sammenlagt med Nicky. Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen deltok også på Norgesserieprøver. Videre hadde vi 3 hunder i Nordisk mesterskap, det var Torkjel Solbakken med Nicky og Queen, og Torstein Ytre med hunden Tilli. Videre var Torkjel også med i WM, det ligger video på vår hjemmeside av Torkjel og Nicky sin innledende runde der. Torkjel stilte også på EM med hunden Nicky. Torstein Ytre var også i Danmark på unghundmesterskap med hunden Tussi.

 

Nytt for året i NGG er vår egen hjemmeside som forøvrig heter http://www.nordgudbrandsdalgjetarhundlag.com/.

 

Ellers vil vi takke alle for stor aktivitet og god dugnadsånd i 2011.

 

Mvh Styret.